Predstavnik NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćana u razvoju ,,Naša inicijativa“ Podgorica prisustvovaće 53. Sjednici Odbora za ljudska prava i slobode 11.06.2015. godine u Plavom salonu.

     Na dnevnom redu je i PREDLOG ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE LICA SA INVALIDITETOM, koji je podnijela Vlada Crne Gore.

     Zaključci iz izvještaja o napretku Crne Gore za 2014. Godinu :

     U oblasti koja se odnosi na socijalnu inkluziju, usvojena su podzakonska akta za primjenu Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, broj dnevnih centara za njegu djece sa invaliditetom je porastao na osam, pristup zgradama za osobe sa invaliditetom ostaje ograničen, finansijska podrška data poslodavcima za zapošljavanje osoba s invaliditetom je nedovoljno zaštićena od prevara.

      U oblasti socijalne zaštite, proces uvođenja Socijalne kartice/Informacionog sistema za socijalnu zaštitu nastavlja se bez problema.

 


     Crna Gora je preduzela nekoliko pozitivnih koraka u pogledu unapređivanja situacije socijalno ugroženih i/ili lica sa invaliditetom. Usvojena su Strategija i Akcioni plan za integraciju osoba s invaliditetom 2014-2015., kao i strategija inkluzivnog obrazovanja.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže