Opšti cilj projekta bio je poboljšanje kvaliteta života lica sa invaliditetom kroz sticanje novih znanja, zaposlenje i radno angažovanje. Nakon završetka Projekta zaposlili smo 4 lica sa invaliditetom od ukupno 8  lica koja su radila na administrativnim poslovima u Savezu tokom trajanja Projekta.
Specifični ciljevi projekta i ono čime je rezultirao ovaj projekat jeste:

• edukacija i zaposlenje 8 lica sa invaliditetom za rad kod poslodavca na period od 9 mjeseci;
• smanjen je broj nezaposlenih lica na evidenciji ZZZCG i lokalnih biroa rada; 
• povećalo se znanje, vještine i iskustva 8 lica sa invaliditetom kroz devetomjesečni rad,
• Dat je doprinos realizaciji Akcionog plana za 2019 i 2020 godinu iz Strategije za integraciju lica sa invaliditetom, za period 2016-2020 godina i ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na lica sa invaliditetom,
• projekat je uticao na smanjenje predrasuda i stereotipa i razvijanje pozitivnog stava javnosti prema licima sa invaliditetom u vezi njihovih mogućnosti za rad
• projekat je motivisao druga nezaposlena lica sa invaliditetom da se zapošljavaju,
• razvoj partnerstva i kapaciteta Aplikanta i saradnika i partnerske organizacije.
Opšti cilj i specifični ciljevi i rezultati Projekta su u funkciji ostvarenja ciljeva i očekivanih rezultata Poziva ZZZCG za 2019. godinu.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže