NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” podsjeća javnost da je Skupština Crne Gore dana 16.07.2015 godine usvojila Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Izmjenama  Zakona i uvođenjem novčane nadoknade od 193.00 eura na mjesečnom nivou, stvaraju se uslovi za poboljšanje materijalnog položaja oko 2 000 porodica u Crnoj Gori koji brinu o licima koji su korisnici lične invalidnine u smislu Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Usvajanjem pomenutih izmjena Zakona ostvaren je trogodišnji napor i zalaganje Saveza “Naša inicijativa” da se bar donekle poboljša položaj onih roditelja koji brinu o licima sa težim i najtežim smetnjama i teškoćama u razvoju a koji su korisnici lične invalidnine.

Savez “Naša inicijativa” se  zahvaljuje posebno gospodinu Aleksandru Damjanoviću, poslaniku SNP-a, koji je našu višegodišnu inicijativu i zalaganje u svemu prihvatio i kandidovao u formi predloga izmjena Zakona. I ovog puta (kao i uvijek do sada) poslanik Damjanović je pokazao izuzetan senzibilitet prema licima sa teškoćama i smetnjama u razvoju i prema svemu onome što inicira i dostavlja Savez “Naša inicijativa” nadležnim organima u Skupštini Crne Gore. Zbog  takvog odnosa on saslužuje poseban respekt i poštovanje od strane ovog Saveza. Zahvaljujemo se puno i poslanicima Opozicije, poslanicima Bošnjačke stranke, poslaniku Liberalne partije Andriji Popoviću i poslanicima SDP-a Džavidu Šaboviću i Izetu Braliću koji su podržali naš predlog i amandman gospodina Damjanovića da se ovo usvoji u Skupštini.

S obzirom da ima raznih interpretacija i nejasnoća u vezi prednjega, dostavljamo izvorno ono što je bila naša inicijativa i amandman gospodina Damjanovića a što je usvojeno u Skupštini.

„Jedan od roditelja – negovatelja koji njeguje i brine o licu koje je korisnik lične invalidnine u smislu ovog Zakona, nezavisno od radnog i penzijskog statusa, ima pravo na novčanu naknadu.

Visina naknade roditelju – negovatelju lica koje je korisnik lične invalidnine iznosi 193.00 evra mjesečno.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, roditelju – negovatelju koji njeguje i brine o dvoje ili više djece sa smetnjama u razvoju od kojih je najmanje jedno korisnik lične invalidnine ili tuđe njege i pomoći drugog lica, nezavisno od radnog i penzijskog statusa roditelja – njegovatelja, pripada naknada iz stava 2 ovog člana za svako lice pojedinačno.

Pravo na naknadu roditelju – njegovatelju prestaje trajnim smještajem lica – korisnika lične invalidnine u javnu ustanovu.“

Dakle, naprijed pomenuto pravo se ostvaruje bez obzira da li je roditelj u radnom odnosu, u penziji ili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Smatrali smo da onaj roditelj koji ima dvoje ili više djece sa smetnjama u razvoju, ima i više obaveza u odnosu na roditelja koji ima jedno dijete sa smetnjama u razvoju. Stoga smo i predložili za roditelje sa dvoje ili više djece, lakše uslove za ostvarenje tog prava. Odnosno, ta grupa roditelja(sa dvoje ili više djece) može ostvariti pomenuto pravo za svako dijete pojedinačno, pod uslovom da je bar jedno od djece korisnik lične invalidnine ili tuđe njege i pomoći drugog lica.

Predstavnici Saveza “Naša inicijativa” za naprijed pomenuto pravo su se zalagali, lobirali i predlagali da se usvoji, na svakom sastanku u odborima Skupštine Crne Gore gdje smo prisustvovali i na sastancima kod ministra rada i ministra finansija u prethodne 3 godine.

Ovo pravo će se moći koristiti od 01.01.2016.godine.

 U narednim mjesecima Savez „Naša inicijativa“ će nastojati da u saradnji sa Ministarstvom rada (koje je nadležno i odgovorno za ovu materiju) obezbijedimo da se predvidi najjednostavniji i jedinstven postupak i procedura u svim Centrima za socijalni rad u Crnoj Gori za ostvarenje ovog prava. Naravno  naš Savez će biti na raspolaganju da svakom roditelju pojedinačno koji eventualno bude imao problem u realizaciji ovog prava, pomogne da to i ostvari.

Savez „Naša inicijativa“ pozdravlja i drugi dio izmjena Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti koji je usvojen na pomenutoj sjednici Skupštine. Podsjećamo da je tim dijelom izmjena Zakona predviđeno da: Žena koja rodi troje ili iše djece ima pravo, ukoliko to želi, na doživotnu mjesečnu naknadu u visini 70% prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi godini ostvarivanja tog prava. Pomenuto pravo ostvaruje žena koja rodi troje djece i ostvari najmanje 25 godina radnog staža, odnosno žena koja rodi četvoro ili više djece i ostvari najmanje 15 godina radnog staža.

Za Savez “Naša inicijativa”

Izvršni direktor

Milisav Korać

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže