• Odobren od Ministarstva rada i socijalnog staranja. Projekat se realizovao u periodu od 07.09.2019.- 06.09.2020. godine. Visina dobijenih sredstava: 39.668,10€

 • Odobren od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u okviru grant šema. Period realizacije projekta: 23.07.2019. – 23.06.2020. godine.Visina dobijenih sredstava: 52.692.20€

 • Projekat je rezultirao na taj način što je doveo do unaprijeđenja vaspitno-obrazovnog i psihofizičkog stanja djece i mladih sa smetnjama u razvoju u 20 lokalnih udruženja koji su korisnici projekta.

 • Ovim projektom se doprinijelo smanjenju nejednakosti i diskriminacije prema djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u raznim segmentima njihovog života u 16 gradova u Crnoj Gori.

 • Donator: Komisija Vlade za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u oblasti: Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom. Projektom su finansirane aktivnosti stručnog rada (defektolozi i fizioterapeuti) u 4 udruženja sa manjim

 • Ovim projektom obezbijeđeno je finansiranje rada kancelarije Saveza, ostvarivanje saradnje sa državnim i drugim organima, funkcionisanje Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Radne grupe za podršku implementaciji Strategi

 • Donator: Zavod za zapošljavanje Crne Gore – grant šeme. Ovim projektom edukovano je 15 lica sa invaliditetom za rad na administrativnim poslovima i zaposleno je 10 lica na period od 8 mjeseci. Projekat je odobren u iznosu od 69.90

 • Projekat je odobren od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore – grant šeme. Ovim projektom izvršena je edukacija 8 lica sa invaliditetom za rad na
  administrativnim poslovima i zaposleno je 8 lica na period od 9 mjeseci.

 • Donator: Kancelarija UNICEF-a u Podgorici, a uz podršku EU. Tokom projekta je održano 13 radionica u 13 gradova na temu ostvarenje prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju, promovisano hraniteljstvo na tri okrugla stola (sjever

 • Donator: Komisija Vlade za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u oblasti Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom. Projekat je odobren u iznosu od 11.460,00 €.

 • Donator: Komisija Vlade za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u oblasti Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom.
  Projekat je odobren u iznosu od 24.091,00 €.

 • Ovim projektom edukovano je 9 lica sa invaliditetom za rad na administrativnim poslovima

 • Projektom su finansirane aktivnosti stručnog rada sa djecom sa smetnjama u razvoju (defektolozi, fizioterapeuti, logopedi, psiholozi)

 • ”Unapređenje kapaciteta lokalnih roditeljskih udruženja i poboljšanje položaja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, uz podršku Saveza „Naša inicijativa“ ” - realizacija projekta je u toku.

 • „Kroz osnaživanje i podršku do unapređenja kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica“ – realizacija projekta je u toku.

 • “Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju” – 2014. godina
  Donator: Evropska Unija posredstvom Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice i Građanskih inicijativa iz Beograda.

 • „Zajedno do cilja – unapređenje stanja i položaja djece i omladine sa teškoćama u razvoju i daljeg osnaživanja dvadeset lokalnih udruženja iz sastava Saveza „Naša inicijativa“ “ – 2013. Godina
  Donator: Komisija Vlade za raspodjelu

 • “Nastavak podrške aktivnostima lokalnih udruženja iz sastava Saveza „Naša inicijativa““ – 2013. godina
  Donator: Komisija Vlade za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u iznosu od 7.900,00 eura u oblasti:

 • ”Nastavak aktivnosti Saveza na unapređenju položaja djece i omladine sa teškoćama u razvoju i osnižavanju lokalnih roditeljskih udruženja” - 2012 god.
  Donator: Komisije Vlade CG za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

 • ”Podrška aktivnostima lokalnih udruženja iz sastava Saveza „Naša inicijativa“”- 2012. godina
  Donator: Komisija Vlade CG za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.
  Projektom je obezbijeđeno finansiranje stručne pomoći u radu

 • ”Zajedno do boljeg statusa djece i omladine sa teškoćama u razvoju” - 2011 god.
  Donator: Komisija Vlade CG za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.
  U okviru ovog projekta ostvarena je saradnja sa državnim organima, obezbije

 • “Pravna podrška lokalnim udruženjima” - 2010.god.
  Donator: Komisija Glavnog grada CG.
  U okviru ovog projekta obezbijedili smo rad kancelarije Saveza za određeni vremenski period.

 • “Podrška lokalnim udruženjima” - 2010.god
  Donator: Komisija Skupštine CG za raspodjelu sredstava NVO.
  U okviru ovog projekta pružena je pravna podrška za osnivanje devet lokalnih udruženja.

 • ”Servisi podrške djeci sa teškoćama u razvoju“ - 2011. god.
  Donator: Komisija Skupštine Crne Gore.
  U okviru ovog projekta obezbijedili smo dio sredstava za rad Kancelarije Saveza.

 • “Podsticaj razvoju usluga iz socijalne i zdravstvene zaštite za djecu sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori” - 2009.god.
  Donator –Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću – oblast zadovoljavanje potreba lica sa invali

 • Program pilotiranja asistencije za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju koja se školuju po inkluzivnom modelu” - 2009.god.
  Donator: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

 • .”Psihološka podrška roditeljima djece i omladine sa smetnjama u razvoju” - 2009.god
  Donator: Komisija Skupštine CG za raspodjelu sredstava NVO.
  U okviru ovog projekta obezbijeđena je psihološka podrška jednom broju roditelja iz

 • Program pilotiranja asistencije za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju koja se školuju po inkluzivnom modelu”
  Donator MPN- raspodjela dijela prihoda od igara na sreću 2008.god.-Vaninstitucionalno obrazovanje

 • ”Razvijanje socijalnih servisa za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju u Crnoj Gori”
  Donator MZRSS- raspodjela dijela sredstava od igara na sreću 2008.god.
  U okviru projekta pružena je podrška otvaranju Dnevnog centra u Beranam

 • “Dnevni boravak za djecu sa teškoćama u razvoju u Beranama”
  Donator MZRSS- raspodjela dijela sredstava od igara na sreću 2007.god.
  U okviru projekta pružena je podrška otvaranju Dnevnog centra u Beranama, sredstva od 110.000,00 €

 • Trodnevni seminar : “Inkluzivno obrazovanje i mogućnosti razvoja socijalnih servisa na lokalnom nivou u Crnoj Gori” - 2007 godina
  Učesnici: Predstavnici 12 udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju.

 • ”Servisi podrške na lokalnom nivou kao mogućnost povećanja stepena samostalnosti osoba sa invaliditetom” - oktobar 2006.god. do jula 2007god.
  Projekat je odobrila U.S. Ambasada Podgorica. Projektom je predviđeno razvijanje modela

 • ”Servis za podršku organizacijama roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Crne Gore”
  Donator MRSS –raspodjela dijela sredstava od igara na sreću 2006.god.
  U okviru projekta je otvorena kancelarija Saveza u Podgorici

 • Ublažavanje posljedica siromaštva po djecu sa posebnim potrebama u Srbiji, Crnoj Gori, i Kosovu”- Projekat je odobrila Evropska komisija (2006 - 2010 god.).
  Projekat implementiran partnerski sa Save the children UK.

 • Kontakt

  Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
  Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
  81000 Podgorica
  Tel/fax: +382 (0)20/642-060
  Mob: +382 (0)67/576-780
  Web: www.nasainicijativa.me
  Email:

  Socijalne mreže